Verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden.

Artikel 1 :

Alle facturen zijn contant betaalbaar,tenzij anders bedongen, op hun
vervaldag dewelke vermeld staat op de factuur
Niet betaling van een factuur op de verval dag legt van rechtswege
en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een intrest op,
vastgesteld op 15 % per jaar en een bijkomende schadevergoeding,
conventioneel en onverminderd vastgesteld op 15 % van het
verschuldigd bedrag met een minimum van 90,00 €.
In geval van niet - betaling op de verval dag van een factuur,
zal voor alle facturen waarvoor de betaling niet is geschied voor de
vervaldag,
de toegestane termijn vervallen. Al deze facturen zijn onmiddellijk
invorderbaar.
Indien op aanvraag van de opdrachtgever de bestelling vernietigd
wordt of de uitvoering voorlopig opgeschort, zal de facturatie
geschieden op het stadium van uitvoering waarin de bestelling
( lonen, grondstoffen,onderaannemingen,enz. ) zich bevindt.
Er wordt tevens een verhoging van 15 % toegepast op de waarde
van het bedrag van de totale bestelling, met een minimum van
50,00 €.

Artikel 2 :

Indien de opdrachtgever de bestelde goederen niet afhaalt op de
hem meegedeelde datum, behoudt de leverancier zich het recht voor
om na het verstrijken van een termijn van 15 dagen de overeenkomst
als ontbonden te beschouwen, dit zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling,
en zonder dat de leverancier gehouden is tot enige schadevergoeding.
De bewaring van de goederen in afwachting van levering of
afhaling geschiedt op kosten en risico van de opdrachtgever.

Artikel 3 :

Alle bedingen betreffende de leveringstermijn worden beschouwd als
gedaan ten aanwijzende titel en binden de leverancier niet.
Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding, noch
op ontbinding van de overeenkomst.
De opdrachtgever heeft geen recht op schadevergoeding indien de door de
opdrachtgever bestelde materialen ( stoffen, enz… ) te laat binnenkomen,
volledig uit collectie zijn of kleurafwijkingen vertonen.
Worden in het algemeen aanzien als gevallen van overmac ht, alle
omstandigheden di e de uitvoering van de opdracht door de leverancier
verhinderen, herleiden of vertragen, of nog, di e een buitensporige verzwaring
veroorzaken van de nakoming van de door de leverancier aangegane
verbintenissen en ontheffen de leverancier van iedere aansprakelijkheid en
stellen haar in de mogelijkheid om naargelang het geval , hetzij haar
verbintenissen in te korten, hetzij de overeenkomst te verbreken of de
uitvoering ervan op te  schorten, zonder dat de leverancier tot
schadevergoeding gehouden is.
Worden onder meer als dusdanig beschouwd : oorlog, burgeroorlog,
onrusten, stakingen, lockout, zowel bij de leverancier als bij zijn toeleveranciers,
brand, onderbreking van de transportmiddelen, bevoorradingsmoeilijkheden
in grondstoffen, materialen en energie en beperkingen of verbodsbepalingen
opgelegd door de overheid.

Artikel 4 :

Op straffe van verval van recht moet elke klacht of protest bij aangetekend
schrijven en binnen de 8 dagen na ontvangst van de fac tuur geschieden.

Artikel 5 :

Alle betwistingen behoren zonder uitzondering tot de bevoegdheid van de
rechtbanken van Antwerpen.